วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา

เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย

วันที่ 8-9 มีนาคม 2550  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

HOME (กลับหน้าแรก)