หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

รายวิชาทั้งหมด 
โปรแกรมยูทิลิตี้ รหัสวิชา 20128-2007ข้อมูล
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัส 20128-2010ข้อมูล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 20001-1001ข้อมูล
โปรแกรมสำนักงาน รหัสวิชา 2128-2108ข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รหัส 2128-2001
พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-0007ข้อมูล
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 3001-1002ข้อมูล
การป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
พื้นฐานเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 2128-2012 ข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Networking) 3009-0009รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา 2901-2132ข้อมูล
พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย รหัส 2128-2115ข้อมูล
กฏหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 2901-2101
การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2306ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 3128-2001ข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-2005ข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010ข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-9004ข้อมูล
การใช้งานระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2128-2002ข้อมูล
เครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008ข้อมูล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 2104-2516ข้อมูล
คอมพิวเตอร์เครือข่าย(Computer Networks) รหัสวิชา 2104_2513ข้อมูล
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง รหัสวิชา 3105-2001รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) รหัสวิชา 3128-2016 ข้อมูล
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits) รหัสวิชา 2104-2206รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Electrical and Electronic Instruments) รหัสวิชา 2104-2204ข้อมูล
วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัส 2104-2211ข้อมูล
งานบริการคอมพิวเตอร์ (Computer Services) 2104-5001ข้อมูล
ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) รหัส 2104-2215ข้อมูล
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ รหัส 2001–0001ข้อมูล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2205ข้อมูล