ประเภทของรายวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ 
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 30001-2001บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20105-2110บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง รหัสวิชา 30105-2103
 กฎหมายแรงงาน(Labor Laws) รหัส 20001-1004
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30105-2002บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001บทคัดย่อ
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 20001-1001บทคัดย่อ
 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Electrical and Electronic Instruments) รหัสวิชา 2104-2204บทคัดย่อ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2205บทคัดย่อ
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits) รหัสวิชา 2104-2206บทคัดย่อ
 โครงการ รหัสวิชา 3901-8501
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ รหัส 3901-2101บทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server) รหัส 3901-2004
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 3128-2001บทคัดย่อ
 การออกแบบและสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 3105-9005บทคัดย่อ
ทั่วไป 
 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20127-2001
 การป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัส 20128-2010บทคัดย่อ
 การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2306บทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) รหัสวิชา 3128-2016บทคัดย่อ