ประเภทของรายวิชา

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 30001-2001 บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001 บทคัดย่อ
 โครงการ รหัสวิชา 3901-8501
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ รหัส 3901-2101บทคัดย่อ
 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2901-2001บทคัดย่อ
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 2901-1006
 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-1001บทคัดย่อ
 การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (3900-0001)บทคัดย่อ
 เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2901-1007บทคัดย่อ
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design) รหัสวิชา 3901-1003
 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server) รหัส 3901-2004
 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว รหัส 2901-2120
 งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2314
 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2010บทคัดย่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1004 #Update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วงจรพัลส์และสวิตชิง รหัส 2105-2006บทคัดย่อ
 การออกแบบและสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 3105-9005บทคัดย่อ
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3015-2005บทคัดย่อ
  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 – 1001บทคัดย่อ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20105-2110
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003บทคัดย่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมยูทิลิตี้ รหัสวิชา 20128-2007บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัส 20128-2010บทคัดย่อ
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 20001-1001บทคัดย่อ
 โปรแกรมสำนักงาน รหัสวิชา 2128-2108บทคัดย่อ
 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รหัส 2128-2001
 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-0007บทคัดย่อ
 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 3001-1002บทคัดย่อ
 การป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 พื้นฐานเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 2128-2012 บทคัดย่อ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Networking) 3009-0009รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา 2901-2132บทคัดย่อ
 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย รหัส 2128-2115บทคัดย่อ
 กฏหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 2901-2101
 การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2306บทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 3128-2001บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-2005บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-9004บทคัดย่อ
 การใช้งานระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2128-2002บทคัดย่อ
 เครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008บทคัดย่อ
 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 2104-2516บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เครือข่าย(Computer Networks) รหัสวิชา 2104_2513บทคัดย่อ
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง รหัสวิชา 3105-2001รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) รหัสวิชา 3128-2016 บทคัดย่อ
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits) รหัสวิชา 2104-2206รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Electrical and Electronic Instruments) รหัสวิชา 2104-2204บทคัดย่อ
 วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัส 2104-2211บทคัดย่อ
 งานบริการคอมพิวเตอร์ (Computer Services) 2104-5001บทคัดย่อ
 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) รหัส 2104-2215บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ รหัส 2001–0001บทคัดย่อ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2205บทคัดย่อ
สอนการใช้งาน Moodle 
 ທ່ອງທຽວແຂວງອູດມໄໍบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แสงเชรร ปันยาสิดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้