ประวัติ

      

 

 

ชุดฝึกวิชาซ่อมบำรุงและการประกอบคอมพิวเตอร์

รุง