สัมนาโครงการในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี ๒๕๔๙

การมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๔๙

ชี้แจ้ง การสัมนาโครงการในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ในที่ประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549

HOME (กลับหน้าแรก)