ตารางเทียบโอนวิชาสามัญศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ตารางการเทียบโอนรายวิชาสามัญ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545  ปรับปรุง  2546
โครงสร้าง
ระดับชั้น ปวช.
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.)
1.  หมวดวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 28นก)             
    1.1  สามัญทั่วไป     2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2(2) ท.41101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1(2)
  (18 นก.) ท.43102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1(2)
  2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2(2) ท.41102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1(2)
        ท.42102 หลักภาษา 1(2)
  2000-1201 ภาษาอังกฤษ            เพื่อการสื่อสาร 1 2(2) อ.41101 ภาษาอังกฤษ 1(2)
      อ.41102 ภาษาอังกฤษ 1(2)
  2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2(3) ว.41101 เคมี 1(2)
        ว.41102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1(2)
        ว.41106 ชีววิทยา 1(2)
        ว.41107 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 1(2)
        ว.41108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 0.5(1)
        ว.42109 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(เคมี) 1(2)
  2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2(2) ค.41101 คณิตศาสตร์ 1(2)
        ค.41102 คณิตศาสตร์ 1(2)
  2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดำเนินชีวิต 2(2) พ.41101 สุขศึกษา/พลศึกษา 0.5(1)
      พ.41102 สุขศึกษา/พลศึกษา 0.5(1)
  2000-1104 ภาษาไทย                เพื่อการสื่อสาร 2 2(2) ท.41102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1(2)
      ท.43102 ภาษาไทยพื้นฐาน1 1(2)
  2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2(2) ส.41204 พระพุทธศาสนา 1(2)
        ส.42201 พระพุทธศาสนา 1(2)
  2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1(2) พ.41101 สุขศึกษา/พลศึกษา 0.5(2)
      พ.41102 สุขศึกษา/พลศึกษา 0.5(2)
  2000-1202 ภาษาอังกฤษ            เพื่อการสื่อสาร 2 2(2) อ.43101 ภาษาอังกฤษ 1(2)
      อ.43102 ภาษาอังกฤษ 1(2)
  2000-1202 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2(2) ส.41101 สังคมศึกษา 1(2)
        ส.41102 สังคมศึกษา 1(2)
  2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1(1) ง.41201 การงานอาชีพฯ 1(2)
  2000-1612 เพศศึกษา 2(2) พ.42101 สุขศึกษา/พลศึกษา 1(2)
        พ.42102 สุขศึกษา/พลศึกษา 0.5(2)
        พ.43101 สุขศึกษา/พลศึกษา 0.5(2)
  2000-1307 เหตุการณ์ปัจจุบัน 2(2) ส.42101 สังคมศึกษา 1(2)
        ส.42102 สังคมศึกษา 1(2)
           
โครงสร้าง
ระดับชั้น ปวช.
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.)
    1.2  สามัญพื้นฐาน    (10 นก.) 2000-1402 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2(3) ว.41103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์) 1(2)
        ว.41107 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 1(2)
        ว.43109 วิทยาศาสตร์ 1(2)
        ว.43110 วิทยาศาสตร์ 1(2)
  2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2(3) ว.41105 เคมี 1(2)
        ว.41109 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5(3)
        ว.42110 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(เคมี) 0.5(1)
  2000-1502 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2(2) ค.42101 คณิตศาสตร์ 1(2)
        ค.42102 คณิตศาสตร์ 1(2)
  2000-1503 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 2(2) ค.41102 คณิตศาสตร์ 1(2)
        ค.42101 คณิตศาสตร์ 1(2)
  2000-1504 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 2(2) ค.41102 คณิตศาสตร์ 1(2)
        ค.42101 คณิตศาสตร์ 1(2)
  2000-1506 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 2(2) ค.43101 คณิตศาสตร์ 1(2)
        ค.43102 คณิตศาสตร์ 1(2)
  2000-1508 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 2(2) ค.43101 คณิตศาสตร์ 1(2)
        ค.43102 คณิตศาสตร์ 1(2)
  2000-1206 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1(2) อ.41101 ภาษาอังกฤษ 1(2)
  2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1(2) อ.42102 ภาษาอังกฤษ 1(2)
  2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1(2) อ.41201 ภาษาอังกฤษเสริม 1(2)
  2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1(2) อ.43101 ภาษาอังกฤษ 1(2)
  2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1(2) อ.41102 ภาษาอังกฤษ 1(2)