รูปแบบการเรียน ปวช.เทียบโอน พระ - เณร

การจบหลักสูตรแล้วจะได้วุฒิ ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช . เทียบโอน/สะสม หน่วยกิต ) มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. รับโอนผลการเรียน
  2. ศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบต่าง สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อเทคโนโลยี , สื่อประสม ฯลฯ
  3. ศึกษาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและ เอกชนและสอบเทียบประสบการณ์
  4. สอบเทียบประสบการณ์
  5. เทียบประสบการณ์

วิธีการเรียนเพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรปวช . ใช้วิธีการเรียนได้หลายวิธีดังนี้

  1. เรียนทางไกล
  2. เรียนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและนำมา เทียบโอนในรายวิชาที่โอนได้
  3. เรียนด้วยตนเองโดยศึกษาจากคู่มือ หรือเอกสารที่ สถานศึกษาแจกให้
  4. เรียนบางรายวิชาที่สถานศึกษาทำการเปิดสอน
  5. ศึกษาจากศูนย์การเรียน และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ