ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 – 1001
(2001-1001)

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตน ในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน