พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-0007
(3128_0007)