ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-2003
(3128-2003)


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐานการออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานของ Network Topology, Protocol, OSI Model, LAN, WAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN), VPN(Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), FDDI (Fiber Distributed Data Interface),ISDN, ADSL มาตรฐาน IEEE802.X, มาตรฐาน EIA/TIA 568 อุปกรณ์เนตเวิร์ก Hub, Switching Hub, Bridge,Router, Server, Fiber Optics, Modem, Cable