การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (3900-0001)
(3900-0001)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวลับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนองาน รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและ ดูแลข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์