เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา 2901-2132
(2901-2132)

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน การสร้างระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) หน้าที่และการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดียจัดทำการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย