พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย รหัส 2128-2115
(2128-2115)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย โดยใช้ Database Engine การเขียนโปรแกรมแบบ Client/Server หรืออื่นๆ การสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย