ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010
(3015-2010)

          ศึกษาปฏิบัติการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะโดยทั่วไปและความถูกต้องของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอล OSIModel, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Router,Fiber Optics, Modem ฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสีย การวิเคราะห์หาเสตุและแก้ไขเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง