เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001
(3001-2001 )

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

สารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้