การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ รหัสวิชา 2901-1002
(2901-1002)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ คลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) และการใช้งาน