โปรแกรมยูทิลิตี้ รหัสวิชา 20128-2007
(20128-2007)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการถอนโปรแกรมยูทิลิตี้ การใช้งาน แก้ไข การจัดการไฟล์ ให้เป็นระบบ การกู้ไฟล์และการจัดการฮาร์ดดิสก์และกำจัดไวรัส