ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) รหัส 2104-2215
(2104-2215)

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์การเชื่อมต่อระบบ Bus ต่าง ๆ ชุดคําสั่ง การเขียนโปรแกรม การป้อนข้อมูลผ่าน Key board, Key S.W., Data bus, การใช้อุปกรณ์ อินพุต / เอาพุต การแสดงผลบนจอภาพ หลอดไฟ LED Seven-segment Buzzer Relay การประยุกต์ใช้ในวงจรการควบคุมปิด - เปิดวงจรไฟฟ้าตามเงื่อนไขต่าง ๆ การเพิ่ม - ลดแสงสว่าง การปรับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การแสดงผลค่าอุณหภูมิเป็ นตัวเลข