วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2901-2001
(2901-2001)

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Text Editor ในการพิมพ์ข้อความ และการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) การจัดการสร้างเอกสารตามความสามารถของโปรแกรม เช่น การทำจดหมายเวียน  การพิมพ์ซองจดหมาย  การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์  การพิมพ์เชิงอรรถ  การทำดัชนี  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์