วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัส 2104-2211
(2104-2211)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการรับส่ง - สัญญาณโทรทัศน์ ขาวดํา และโทรทัศน์สี หลักการทํางานของกล้องถ่ายโทรทัศน์ขาวดํา และสีมาตรฐานการส่ง -รับสัญญาณโทรทัศน์ ขาวดําและสี การทํางานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ ขาวดําและสีภาคต่าง ๆ วงจรหลอดภาพ วงจร Video Amp วงจร Video Detector วงจร Video IF วงจร Tuner วงจรสายอากาศ วงจร Audio IF วงจร Audio Detector วงจร AudioAmplifier วงจร Sync วงจร Vertical deflection วงจร Horizontal Deflection วงจร Power Supply วงจร Matrix วงจร Yoke วงจร white Balance วงจร Chroma Amp วงจร Burst วงจร High Volt วงจร Focusing วงจร Degaussing ฯลฯ การใช้ เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ การปรับแต่งและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน