คอมพิวเตอร์เครือข่าย(Computer Networks) รหัสวิชา 2104_2513
(2104_2513)

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย การทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ การติดตั้งสายและอุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบและระบบป้องกัน การประมาณราคา การทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานการทดสอบและส่งมอบ