ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-1001
(2901-1001)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) และระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial) บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา