การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง รหัสวิชา 3105-2001
(3105-2001)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ศึกษาหลักการ และปฏิบัติ การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า และพารามิเตอร์วงจรอิเล็กทรอนิกสในย่านความถี่สูงของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟตการวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์วงจรขยายย่านความถี่สูง วงจรขยายแบบจูนด์วงจรทวีความถี่ วงจรแมตชิ่ง และฟิลเตอร์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน