การออกแบบและสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 3105-9005
(3105-9005)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML, JavaScript การออกแบบ Site Mapกราฟิก โฮมเพจ เว็บเพจ การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและการใช้งานโปรแกรมช่วงสร้างเว็บเพจ