การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) รหัสวิชา 3128-2016
(3128-2016)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ วางระบบการสร้าง Site Map, กราฟิก โฮมเพจ เวบเพจการใช้งานโปรแกรมกราฟิก Macromedia Flash, Photoshop, 3D การใช้งานโปรแกรมช่วยสร้างโฮมเพจ Dream weaver, FrontPage ,Namo