การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2306
(3128-2306)

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางแผนและจัดการระบบเครือข่ายอย่างมีระบบ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Installation Network Operation System) Windows NT , Windows 2000 Server , Linux , Uniux และซอฟต์แวร์อื่นที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการเครือข่าย(NOS) การกำหนดสิทธิการใช้งาน การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของระบบเครือข่ายทั้งฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์