สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ รหัส 3901-2101
(3901-2101)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วงจร Digital Logic Circuits ภายใน คอมพิวเตอร์, ระบบตัวเลข Number Systems ที่ เกี่ยวข้อง, CPU (Central Processing Unit), หน่วยความจำ Memory, หน่วย Input และ Output, หน่วยเก็บขอมูลแบบ Secondary Storage Devices, อุปกรณ์ต่อพ่วง Computer Peripherals, โครงสร้างของ RISC (Reduced Instruction Set Computer) และ CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, หลักการของ System Programming, และ ระบบปฏิบัติการ Operating Systems, การจัดการระบบงานแบบ Multitasking และ Multithreading, การ จัดการระบบงาน Process Management, การจัดการหน่วยความจำ Memory Management, การจัดการแฟ้มขอมูล