วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits) รหัสวิชา 2104-2206
(2104-2206)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานวงจรเบื้องต้น วงจรคอมมอนต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ เฟต การให้ ไบแอส วงจรขยาย และการคับปลิง แคสเคด ดาร์ลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟ้า คาพารามิเตอร์ที่สําคัญ การใช้คู่มืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไทริสเตอร์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ประกอบใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ขยายสัญญาณความถี่ต่ำขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าควบคุม วัดทดสอบค่าต่าง ๆ ของวงจร ตามคุณลักษณะสมบัติอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน