• ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัดงานเกลียว งานประกอบ
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรลดรูปสัญญาณ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์ สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอบแบบต่างๆ การกำเนิดสัญญาณ การซิงโครไนซ์ และไดอะแกรมเวลา ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆ ในงานพัลส์และสวิตชิง

  • คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML, JavaScript การออกแบบ Site Mapกราฟิก โฮมเพจ เว็บเพจ การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและการใช้งานโปรแกรมช่วงสร้างเว็บเพจ
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์เซนเซอร์ ขับเคลื่อนทางกลไก วงจรแปลงสัญญาณควบคุม อุปกรณ์ไทริสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ ในระบบการควบคุมอัตโนมัติและประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม
  • ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตน ในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
  • คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเ้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ปรกอบการ