รายวิชาทั้งหมด 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 30001-2001บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20105-2110บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง รหัสวิชา 30105-2103
กฎหมายแรงงาน(Labor Laws) รหัส 20001-1004
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30105-2002ข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001ข้อมูล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 20001-1001ข้อมูล
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Electrical and Electronic Instruments) รหัสวิชา 2104-2204ข้อมูล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2205ข้อมูล
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits) รหัสวิชา 2104-2206ข้อมูล
โครงการ รหัสวิชา 3901-8501
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ รหัส 3901-2101ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server) รหัส 3901-2004
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 3128-2001ข้อมูล
การออกแบบและสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 3105-9005ข้อมูล