รายวิชาทั้งหมด 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 30001-2001 ข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001 ข้อมูล
โครงการ รหัสวิชา 3901-8501
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ รหัส 3901-2101ข้อมูล
วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2901-2001ข้อมูล
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 2901-1006
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-1001ข้อมูล
การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (3900-0001)ข้อมูล
เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2901-1007ข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design) รหัสวิชา 3901-1003
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server) รหัส 3901-2004
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว รหัส 2901-2120
งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2314
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2010ข้อมูล